איפה הביקורת?

ISOC-ILאיגוד האינטרנט הישראלי נרשם לפני כ-16 שנה כעמותה ללא מטרת רווח. לפיכך, כל הרווחים שהוא צובר צריכים להיות מופנים לקידום מטרותיו ואסור להשתמש בהם לשום מטרה אחרת.

בכדי למנוע פעולות בלתי כשרות ברווחים ועל מנת לפקח על פעילותה, מחייב סעיף 19 של "חוק העמותות" למנות לעמותה גוף ביקורת עצמאי.

על מנת לתת למבקר "שיניים", מעניק לו חוק העמותות סמכויות רבות – לדוגמא, הוא יכול לכנס אסיפת חברים מיוחדת (סעיף 20) או למנות חוקר שיחקור את דרך ניהול העמותה (סעיף 40).

בכדי למנוע מצב שבו העמותה תגביל את חופש הפעולה שלו, מוגדרים בסעיף 30 של החוק תפקידיו של המבקר:

 1. לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה;
 2. לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון;
 3. לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד;
 4. להציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה;
 5. לבדוק את עניניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה;
 6. לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה;
 7. להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בסעיף זה.

על המבקר מוטלת החובה להגיש, לפחות פעם בשנה, דו"ח ביקורת בנושאים המנויים לעיל.  הדוחות נשמרים ב-"בתיק העמותה" המצוי אצל "רשם העמותות" ותמורת סכום צנוע של 43 שקלים יכול כל אדם לקבל תקליטור המכיל אותם ואת כל מסמכי העמותה המתוייקים אצל הרשם.  תוכנו של התקליטור (CD), המכיל את המסמכים הנוגעים לאיגוד האינטרנט הישראלי הגיע לידי, ובשבועות האחרונים עיינתי בדוחות הביקורת של המבקר.

מהדוחות עולה כי החל מיוני 2000 – כלומר מזה כ-13 שנים ברציפות – מכהן בתפקיד המבקר של האיגוד רו"ח דב פניני מרמת-גן.  פניני מקפיד להגיש את הדו"חות שלו מדי שנה אך אלה נוגעים רק בהיבטים הכספיים של העמותה.  רק לעיתים רחוקות, וגם זאת רק במסגרת הדו"ח הכספי שהוא מגיש, מזכיר פניני בתמציתיות רבה נושאים אחרים.

כיוון שלא הצלחתי למצוא אף דו"ח על פעילות שאינה כספית ועל מנת לוודא שפעילות הביקורת של פניני מקיפה את כל התחומים המוגדרים בחוק, פניתי אליו לפני כשלושה שבועות ובקשתי לקבל הבהרות.  בין השאר כתבתי לו:

לא מצאתי דו"ח ביקורת על אופן הניהול של מערכת מרשם שמות המתחם (domain) המהווה 99% מהכנסות האיגוד וכ-55% מהוצאותיו. מערכת קריטית זו לא נבחנה על ידך בהיבטים של יעילות, התקשרויות עם ספקים, גיוס כוח אדם, אבטחת מידע וכיוב'.

באותה מידה לא מצאתי דוחות דומים לגבי תחומי פעילות נוספים של האיגוד. לדוגמא, האיגוד עורך כנס שנתי משמעותי, עם מאות משתתפים, בהיקף של כחצי מיליון שקל. האם נבחנה התועלת של הוצאה זו אל מול מטרות האיגוד? בנוסף, האם נבדקו אופן התקשרות עם ספקים, ביצוע מכרזים לאספקת שירותים, היקף מתן הנחות בדמי כניסה וכיוב'?

גם בתחום ניהול כוח האדם של האיגוד לא מצאתי שום דו"ח ביקורת. האם היקף כוח האדם במשרדי האיגוד תואם את הנדרש, האם העובדים מדווחים נוכחות באופן ממוחשב, האם יש תכנון תקציבי לתחום כוח האדם?

האיגוד מפעיל "קו חם" – מוקד טלפוני לדיווח וקבלת תמיכה להתמודדות עם פגיעות ברשת האינטרנט, המתוקצב בכ-800,000 שקל לשנה. האם בוצעה ביקורת לפעילות זו בהיבטים של יעילות ותאימות למטרות האיגוד?

במסגרת המכתב הפניתי אל פניני רשימת שאלות ובקשתי את תגובתו.  בין השאר שאלתי אותו:

 1. כמה שעות בחודש/שנה אתה מקדיש לפעילות הביקורת באיגוד האינטרנט?
 2. פרט לתקציב השוטף המאושר לפעילותך באסיפת האיגוד, האם אתה מבצע באיגוד עבודות ביקורת נוספות המתוקצבות בנפרד?
 3. במידה והתשובה לשאלה 3 היא חיובית, האם תוכל להצביע על התחומים בהם בצעת ביקורת ב-5 השנים האחרונות? האם יש סיבה מדוע דוחות ביקורת אלה אינם נמצאים ב-"תיק העמותה" המצוי אצל רשם העמותות?
 4. האם בראשית כל שנת פעילות אתה מציג בפני וועד האיגוד תוכנית ביקורת שנתית, המבוססת על תוכנית העבודה שלו?
 5. האם אתה מדווח באופן תקופתי להנהלת האיגוד על התקדמות פעילות הביקורת שלך? אם כן, באיזה תדירות?
 6. האם אתה מוזמן לישיבות השוטפות של וועד האיגוד? האם אתה נוכח בהן?
 7. האם אי פעם בוצעה באיגוד, לאו דווקא על ידך, ביקורת סיכונים – לדוגמא קריסה של מערכת רישום המתחמים (domain) או פריצה זדונית אליה (hacking)?
 8. האם בוצעה באיגוד, לאו דווקא על ידך, ביקורת מנהלית לפעילות השוטפת ומערכות המידע הפנימיות?

בשולי הדברים יש להבהיר את התהדרותו של האיגוד בעובדה שהוא מחזיק באישור "ניהול תקין" מטעם רשם העמותות.  על מנת לקבל את האישור האמור, כל שהעמותה נדרשת לעשות הוא לשלם אגרה ולהציג 5 דוחות – דו"ח כספי, דו"ח מילולי באשר לפעילות העמותה, פרוטוקול של האסיפה הכללית, דו"ח מבקר האיגוד ורשימה שמית של 5 מקבלי השכר הגבוה ביותר בעמותה.  אישור "הניהול התקין" מעיד שהמעטפת החיצונית של העמותה תקינה אך אין הדבר מעיד על טיב הניהול, אופן קבלת ההחלטות ורמת היעילות שלה. קבלת האישור היא תהליך פשוט שכמעט כל עמותה בישראל, שהיא בעלת מחזור כספי הדומה לזה של איגוד האינטרנט, עומדת בו.

לצערי, למרות פניות חוזרות ונשנות ומשלוח תזכורות, לא הצלחתי לקבל את תגובתו של דב פניני למכתב זה.

שכרו של פניני באיגוד עומד על סך של 1,000 שקל בחודש, שעל פי התעריפים המקובלים אצל רו"ח, מקבילים לסדר גודל של 2.5 שעות עד 4 שעות עבודה בחודש.

לטעמי, זהו היקף מצומצם שככל הנראה אינו מאפשר לקיים ביקורת אמיתית ומקיפה שתאתר חוסר יעילות וכשלים – על רקע זה ניתן להבין מדוע לא השיב פניני למכתבי.

לאור היקף הפעילות של האיגוד ובהתחשב שבעובדה שלא נערכה בו ביקורת מקיפה שאינה כספית, צריכה אסיפת החברים הקרובה לדרוש מהוועד להציג תקציב ביקורת ראלי.

מן הראוי היה שבצמוד לתקציב זה, יציג הוועד את התחומים שהמבקר יבדוק לעומק, ובכלל זה את לוחות הזמנים לביצועם. ברוח זו יש אף לשקול, אחרי 13 שנה של פעילות רציפה, הזרמת דם חדש למוסד הביקורת.

2 תגובות לפוסט “איפה הביקורת?”

 1. איגוד האינטרנט הישראלי בתאריך 21 במרץ, 2013 בשעה 17:38

  "האיגוד מתנהל על פי כל אמות המידה וההנחיות של רשם העמותות ושל החוק הישראלי. מבקר העמותה פועל בהתאם למקובל ולנדרש במגזר השלישי בישראל.

  נראה כי מהשאלות שהועלו בפוסט עולה חוסר הכרות עם האופן בו מנוהלת עמותה ומה תפקידו של המבקר. מרבית התחומים המצוינים הם באחריות הוועד המנהל ולא באחריות המבקר. יתרה מזאת, האיגוד הוא ארגון שקוף הקורא גם לציבור לבחון את קבלת החלטות בו. בנוסף, טרם פרסום ביקורת על ארגון כלשהו באופן פומבי, מומלץ, לפחות על פי אמות המידה של האתיקה העיתונאית, לפנות לארגון ולקבל את תגובתו."

 2. נראה שמי שכתב את התגובה בשם הוועד לא טרח לקרוא את הפוסט ולהתעמק בתוכנו. תחום אחריותו של המבקר מוגדר בחוק ומצוטט בראשית הפוסט שלי. לפיכך הטענה של הוועד לגבי תפקידו של המבקר משוללת יסוד. אני יכול רק להסיק שהוועד הוא זה שצריך לקבל רענון לגבי תוכנו של חוק העמותות. כיוון שהפוסט עסק בתיפקודו של המבקר, פניתי אליו, מספר פעמים, לקבלת תגובה. המבקר, וטעמיו עימו, לא טרח לענות על הפניות הללו. גם הוועד, שדואג להתהדר בשקיפות שלו, לא טורח בתגובתו להשיב לנושאים הספציפיים שהועלו.

השארת תגובה